Menu

WSTĘP

1. Strona Bieg dla 4 łap – biegdla4lap.pl powstał i jest prowadzony przez Grupa Soname
sp. z o.o. ul. Chrobrego 29/4A, 58-300 Wałbrzych, by stanowić medium pośredniczące pomiędzy organizacją prowadzącą działalność charytatywną a użytkownikami sieci Internet, którzy za pomocą serwisu mogą wspomagać działalność organizacji pozarządowej.

Strona  pozwala Użytkownikom wybrać cel społeczny, który chcą wesprzeć finansowo z przekazaniem środków na rzecz Fundacji Na Pomoc Zwierzętom, zwaną dalej Partnerem oraz  dotrzeć do użytkowników Internetu poprzez informację o organizowaniu przez  Fundację  akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.

2. Regulamin
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupę Soname sp. z o.o. został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Zakresem regulacji objęte są przede wszystkim:

– zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu
– prawa i obowiązki Użytkowników serwisu
– prawa i obowiązki Grupy Soname sp. z o.o. będącej podmiotem prowadzącym serwis biegdla4lap.pl. Grupa Soname sp. z o.o. informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Wiarygodność
Grupa Soname sp. z o.o. jest firmą, która od lat z udziałem swoich pracowników włącza się czynnie w działania na rzecz zwierząt.  Grupa Soname sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by zbiórki które za pośrednictwem serwisu są prowadzone były wiarygodne i daję rękojmię należytego wydatkowania środków zebranych przy pomocy Serwisu. W tym celu Grupa Soname sp. z o.o., przed dopuszczeniem Partnera do realizacji celu, przeprowadziła szczegółową procedurę weryfikującą wiarygodność organizacji z którą współpracuje.

§ 1 [Definicje]
Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają:
1)„Serwis”– serwis internetowy biegdla4lap.pl dostępny pod adresem http://biegdla4lap.pl/
2) „Właściciel” – Grupa Soname Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-300), ul. Chrobrego 29/4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000515508 , NIP 8862983878, REGON 022444688, kapitał zakładowy 5.000 PLN – podmiot, który administruje serwisem zapewniając jego funkcjonowanie.
3)„Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Właściciela oraz prawa i obowiązki Fundacji.
4)„Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Właściciela.
5)„Partner” – fundacja „Na Pomoc Zwierzętom” z siedzibą przy ul. 1 Maja 45/9, 58-370 Boguszów-Gorce.KRS:0000517389,REGON 022469889, NIP 8862984300, któremu Właściciel według stosownego uznania przyznał status Partnera, działająca na podstawie STATUTU.
6)„Serwis pośrednictwa finansowego” –
a) PayU S.A, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.
7)„Dotacja” – kwota przekazana przez Użytkownika na rzecz Partnera w ramach Celu lub na rzecz jego działalności statutowej.
8)„Cel” – ogłaszany w Serwisie, w zakładce „ZBIÓRKI”. Akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Fundacji.

§ 2 [Postanowienia ogólne]
1.    Serwis stanowi wyłączną własność spółki Grupa Soname sp. z o.o.
2.    Właściciel udostępnia Użytkownikom adres e-mail: kontakt@biegdla4lap.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Właściciela wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
3.    Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Właścicielem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
4.    Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
5.    Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
6.    Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Właściciela; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Właściciela, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Właściciela, z pociągnięciem naruszającego prawa Właściciela do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
7.    Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Właściciela, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Właścicielowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Właściciela z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Właściciela lub podmiotów, z którymi Właściciel zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
9.Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych (komentarze), wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników i Właściciela.

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w serwisie]
1.    W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
– połączenie z siecią Internet;
– posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
– korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
– w przypadku Użytkowników realizujących wpłat w ramach zbiórki, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2.   Właściciel wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści – komentarzy o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3.    Właściciel w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

§ 4 [Partner – usługi]
Właściciel świadczy następujące usługi na rzecz Partnera:
1)    umożliwia zamieszczenie w zakładce KAMPANIE opisu jego działalności i danych identyfikacyjnych;
2)    umożliwia zamieszczanie przez Partnera w Serwisie informacji o Celach w ramach Serwisu;
3)    umożliwia dodawanie do materiałów znajdujących się w Serwisie komentarzy;
4)    umożliwia zbieranie środków na realizacje Celu lub cele statutowe Partnera.

§ 5 [Użytkownicy – rejestracja]
1.    Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
2. Użytkownik wypełniając dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz akceptując regulamin, a w przypadku osób fizycznych, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Dotacji dla Partnera.

§ 6 [Użytkownicy  – usługi]
Właściciel świadczy następujące usługi na rzecz Użytkownika:
1)    umożliwia dodawanie do materiałów znajdujących się w Serwisie komentarzy;
2)    umożliwia za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Dotacji dla Partnera;
3) umożliwia korespondencję z Użytkownikiem polegającą na przesyłaniu informacji dotyczących działań Partnera.

§ 7 [Cel]
1.    Cele są ogłaszane przez Właściciela w Serwisie. Wybierane są na podstawie rzetelnej weryfikacji opartej na aktualnych i pilnych potrzebach skierowanych na dobrostan podopiecznych Partnera.
2.    W przypadku uniemożliwienia dostępu do Celu, Partner jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikom wszystkich przekazanych przez nich na ten Cel Dotacji.
3.    Właściciel ogłaszając Cel określa:
1)    wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zebranie jest konieczne dla realizacji Celu;
2)    cel akcji będącej Celem zgodny z celami określonymi w statucie Partnera;
3)    czas akcji będącej Celem.
4.    Użytkownicy mogą przekazywać Dotacje Partnerowi w ramach Celu wyłącznie za pośrednictwem Fundacji, wpłacając kwoty Dotacji na jej rachunek wyłącznie za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego PayU S.A.
5.    Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Dotacji dokonywanych kartą kredytową i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Serwisu Pośrednictwa Finansowego.
6.    Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od Fundacji.
7.Suma Dotacji przekazanych przez Użytkownika na określony Cel jest widoczna w Serwisie przy jej opisie, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Dotacji, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
8.Użytkownik może przekazywać Dotacje anonimowo, nie wpisując imienia i nazwiska przy realizacji przelewu bankowego.
9.Po zakończeniu akcji stanowiącej Cel, Partner jest zobowiązany, w terminie do 30 dni opublikować w Serwisie raport obejmujący w szczególności sumę zebranych Dotacji oraz informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z akcji stanowiącej Cel.
10.W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Partnera, w trakcie trwania akcji stanowiącej Cel, jej cel stanie się bezprzedmiotowy, Partner przeznaczy zebraną kwotę w całości na realizację jego celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel, o czym Partner zobowiązuje się powiadomić Właściciela, a ten Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, co Użytkownik w pełni akceptuje.
11.Dotacje wpłacane są na rachunek Partnera, jako podmiotu, upoważnionego przez Właściciela do zbierania darowizn.
12. Właściciel oświadcza, że niewielka część Dotacji stanowi darowiznę na cele statutowe Partnera, dzięki której Partner może pokryć koszty opłat i prowizji pobieranych przez Serwis Pośrednictwa Finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Dzięki temu rozwiązaniu Właściciel oraz Partner nie pobierają żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Serwisu od Użytkowników.

§ 8 [Cel i zbiórki]
1.    Wybór celu jest każdorazowo omawiany na zebraniu, w którym uczestniczy przedstawiciel Właściciela oraz przedstawiciel Partnera.
2.  Właściciel ogłaszając Zbiórkę  określa:

1)    Cel z jakim związana jest Zbiórka;
2)    wydarzenie z jakim Zbiórka jest związana;
3)    kwotę, jaka ma zostać zebrana na Cel związany ze Zbiórką.

4)    kwoty przekazywane na Cel związany ze Zbiórką, są na zasadach określonych
w Regulaminie przekazywane bezpośrednio na konto Partnera.
5.    W przypadku gdy Cel ulega wygaśnięciu wcześniej niż Zbiórka, wszystkie kolejne wpłaty na tę zbiórkę kierowane są na działalność statutową Partnera.
6.    Wraz z usunięciem z Serwisu ogłoszenia o Celu, usunięciu ulega również ogłoszenie o Zbiórce związanej z Celem.
7.    Właściciel może w każdej chwili usunąć Zbiórkę z Serwisu. W takim przypadku Dotacje przekazane na Cel związany ze Zbiórką w ramach Zbiórki podlegają zwrotowi.

§ 9 [Dane osobowe]
1.    Administratorem danych osobowych jest Właściciel. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie i przekazania dotacji i w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Właściciela.
2.    Dane osobowe będą wykorzystywane przez Właściciela wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3.    Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela obejmują: adres e-mail, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Właściciela w związku z wpłatą na rachunek Partnera Dotacji.
4.    Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
5.    W przypadku przekazania Właścicielowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Właściciela, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia przekazania Dotacji.
6.    Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej www.biegdla4lap.pl.
7.    Właściciel powierza przetwarzanie danych osobowych Partnerowi w zakresie w jakim jest to niezbędne dla odbierania od Użytkowników i przekazywania Partnerowi darowizn objętych Dotacjami.

§ 10 [Reklamacje]
1.       Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Właściciela.
2.       Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Właściciel: kontakt@biegldla4lap.pl lub w formie pisemnej na adres Właściciela.
3.       Właściciel udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.       Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.
5.       Właściciel informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników
z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 11 [Zmiany Regulaminu]
1.    Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie artykułu zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

§ 12 [Postanowienia końcowe]
1.    Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Właściciela.
3.    Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4.    Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Właściciela usług w ramach Serwisu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą we Wałbrzychu, przy czym wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Właściciela.

W imieniu Właściciela
Marzena Michalec, członek Zarządu Grupa Soname sp. z o.o.

  TOP