Menu

Regulamin biegu dla 4 łap

CEL i IDEA BIEGU:
Q Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.
Q Działanie edukacyjne w zakresie: opieki i pomocy psom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.
Q Promocja adopcji psów znajdujących się pod opieką schronisk lub organizacji pozarządowych.
Q Promocja serwisu crowdfunding’owego jakim jest bieglda4lap.pl i realizowanych akcji społecznych na rzecz czworonogów.
Q Integracja środowiska biegowego i sympatyków zwierząt.

I ORGANIZATORZY
Grupa Soname sp. z o.o.ul. Chrobrego 29/4A, 58-300 Wałbrzych
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878.

II TERMINY I MIEJSCE startu i mety:
Wrocław, 24 września, start i meta – Park Grabiszyński, godz. 12.00
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.biegdla4lap.pl  w zakładce: IMPREZY BIEGOWE. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestników.

III BIURO ZAWODÓW – pakiety startowe do odbioru w Biurze Zawodów:
WROCŁAW:

23 września, w godz. 15.00 – 20.00 –  sklep rowerowy TWOMARKSPORT przy ul. Hallera 180/2
24 września, w godz. 09.00 – 11.15 – Park Grabiszyński

IV PROGRAM IMPREZY:
09.00 – otwarcie biura zawodów – przy miejscach startu i mety;
11.15 – zamknięcie biura zawodów;
11.15 – konkurs nr 1
11.40 – rozgrzewka;
12:00 – start;
12:45 – rozciąganie i wyciszanie emocji;
13:00 – konkurs nr 2;
13:30 – dekoracja, wspólne zdjęcia i ogłoszenie oficjalnych wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

V DYSTANS i POMIAR CZASU:
1. Długość tras wynosi ok. 5 km. Czas maksymalny do pokonania odcinka to 60 minut.
2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa zwrotnego mocowanego do sznurowadła.

VI UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby od 10 roku życia.
2. Warunek udziału w Biegu:
a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA
c. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i opłaceniu pakietu startowego o czym w szczegółach opisane zostało w punkcie VII niniejszego Regulaminu.
d. Poddanie się weryfikacji w biurze zawodów do dnia daty biegu.
e. Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem
f. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji dotyczących o organizowanych imprezach.
g. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
h. Szatnie i Depozyt będą znajdowały się w miejscu startu i mety.
i. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VII ZGŁOSZENIA
1.    Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegdla4lap.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów.
2.    Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestniczka oraz w TYTULE przelewu bankowego/elektronicznego.
3.    Uczestnik ma możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innej Uczestniczki najpóźniej do 7 dni przed datą każdego planowanego biegu, ale bez możliwości zamiany rozmiaru koszulki.
4.    Organizator ustala limit zawodników na 600 osób. O udziale Uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
5.    Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.biegdla4lap.pl
6.    Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów do godz. 22.00. Po tych terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów z zastrzeżeniem, że do wydania będzie przy każdym z biegów 40 pakietów startowych, a Organizator nie gwarantuje w tym wypadku otrzymania koszulki startowej w odpowiednim rozmiarze.
7.    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8.    Poprzez dokonanie opłaty Zawodnik  potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9.    Tylko zgłoszenie OPŁACONE jest brane pod uwagę przy wyczerpaniu się miejsc startowych. Osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej.

VIII OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi w poszczególnych terminach:

I termin: 45 zł do dnia 10 sierpnia;

II termin: 50 zł do dnia 10 września;

III termin: 55 zł do dnia 24 września.

IX PUNKT MEDYCZNY
1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy mecie w dniu zawodów.

X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNIKA:
1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnikowi poszkodowanej w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

XI KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:
1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
2. Klasyfikacja wiekowa zarówno kobiet jak i mężczyzn:
1. 10 – 29 lat
2. 30 – 39 lat
3. 40 – 49 lat
4. 50 – 60 i więcej lat
3.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa zwrotnego,  umieszczonego w obuwiu.

XII NAGRODY
1.Każdy z zawodników, który ukończy bieg, otrzymuje pamiątkowy medal.
2. Organizator nie wyklucza zorganizowania nagród rzeczowy od Partnerów/Sponsorów.

XIII KOSZTY/PAKIET STARTOWY i jego odbiór
1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą:
-medal
– unikatowa koszulka techniczna – Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezą, nie może tego zagwarantować.
-nr startowy,

– czip do pomiaru czasu zwrotny,
– profesjonalne zdjęcia grupowe i indywidualne.

3. Opłata startowa za udział w biegu w zależności od terminu wpłaty wynosi:

I termin: 45 zł do dnia 10 sierpnia;

II termin: 50 zł do dnia 10 września;

III termin: 55 zł do dnia 24 września.

4.Odbiór pakietu przez zawodnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja. Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA. OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść. POBIERZ OŚWIADCZENIE

5. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I UPOWAŻNIENIE

XIV KONTAKT DO ORGANIZATORA

Marzena Michalec – tel. 505 950 760
e-mail: kontakt@biegdla4lap.pl

XV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy przesyłać w formie pisemnej, listem poleconym na adres Grupa Soname Sp. z o.o. ul. Chrobrego 29/4A, 58-309 Wałbrzych, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

XV UWAGI KOŃCOWE

1.    Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
2.    Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracające będą zdyskwalifikowane.
3.    Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej.
4.    Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego.
5.    Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
6.    Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego.
7.    W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.

  TOP